Kadastrālā uzmērīšanas lieta, jeb inventarizācijas lieta

Kadastrālā uzmērīšanas lieta


Pēc Jūsu pieprasījuma, Valsts zemes dienests (VZD) sagatavo aktuālu ēkas, telpu grupas vai inženierbūves kadastrālās uzmērīšanas lietu, neapsekojot apvidū. Aktuāla kadastrālās uzmērīšanas lieta ir nepieciešama, lai būvi vai telpu grupu varētu ierakstīt zemesgrāmatā, sakārtotu mantojuma lietas, izstrādātu būvprojektu, noslēgtu nomas vai īres līgumus, iesniegtu dokumentu kredītiestādēs un citiem mērķiem.

Lai ierosinātu būves, telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošanu, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:

▪ ir veikta būves kadastrālā uzmērīšana, dati ir reģistrēti kadastrā un ir sagatavota būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, kas atbilst kadastra dokumenta statusam;
▪ Jūs atbildat par to, ka būvi raksturojošā informācija, kas netiek aktualizēta, atbilst faktiskajai situācijai apvidū un kopš pēdējās kadastrālās uzmērīšanas nav mainījušies būvi vai telpu grupu raksturojošie dati.

Dokumenti

 • Lai saņemtu pakalpojumu ir jāiesniedz šādi dokumenti:
 • iesniegums par kadastrālās lietas sagatavošanu;
 • viens no ēkas tiesiskās iegūšanas dokumentiem;
 • ja ēka ir adresācijas objekts, bet adrese nav reģistrēta Adrešu reģistrā, papildus ir jāiesniedz pašvaldības lēmuma par adreses piešķiršanu oriģinālu vai tā atvasinājumu;
 • pašvaldības lēmums par ēku (būvju) īpašuma nosaukuma piešķiršanu (lauku apvidū), ja tāds piešķirts;
 • iesnieguma par mantojuma pieņemšanu noraksts, ja persona iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu;
 • labiekārtojuma anketa par katru ēku vai telpu grupu;
 • pilnvara, ja pasūtītājs ir īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pilnvarotā persona.

Nocacījumi

Lai ierosinātu būves, telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošanu, Jums būs jāapliecina, ka ēkā vai telpu grupā nav veikta pārbūve.

 • Pakalpojumu var saņemt:
 • 1 būves, telpu grupas īpašnieks, ja tāda nav – tiesiskais valdītājs;
 • 2 kopīpašuma gadījumā - visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata (kopīpašuma gadījumā – jebkurš no nekustamā īpašuma īpašniekiem vai, ja tāda nav – tiesiskajiem valdītājiem – attiecībā uz būves pirmreizējo reģistrāciju Kadastrā);
 • 3 apbūves tiesīgais, ja uz apbūves tiesības, kas ierakstīta zemesgrāmatā, pamata uzcelta nedzīvojama ēka vai inženierbūve;
 • 4 persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus ir noteikusi tiesa vai kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
 • 5 persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma norakstu;
 • 6 valsts institūcija vai pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā;
 • 7 cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības;
 • 8 vietējā pašvaldība (ja tā nav kadastra subjekts), lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli;
 • 9 iepriekš minēto personu pilnvarota persona.

Pakalpojumi

 • Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
 • 1 nosūtot elektronisku iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, uz jebkura VZD Klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi vai VZD oficiālo e-adresi (iesniegumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu).
 • 2 klātienē jebkurā VZD Klientu apkalpošanas centrā (pasūtot pakalpojumu VZD Klientu apkalpošanas centrā, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu - pasi vai personas apliecību (ID karte), bet pilnvarota persona - arī pilnvarojuma dokumentu).
 • 3 nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu "Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana" valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. (pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
 • 4 pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD Klientu apkalpošanas centra adresi (pieprasot dokumentu, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD Klientu apkalpošanas centrā).

 • Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto kadastrālās uzmērīšanas lietu izsniegsim Jūsu iesniegumā norādītajā veidā:
 • ievietojot portālā kadastrs.lv sadaļā "Mans konts" elektroniskā formā (pakalpojuma saņēmējam datne portālā Kadastrs.lv pieejama 90 kalendārās dienas);
 • nosūtot uz e-pastu vai e-adresi;
 • nosūtot pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi (ierakstītā vēstulē);
 • izsniegsim klātienē jebkurā VZD KAC.

Zvaniet

palīdzēsim savest kārtībā visus jūsu dokumentusPierakstīties uz konsultāciju Uzrakstīt WhatsApp

Kontakti

KontaktiKarte